පගාව

Tuesday, March 27, 2012

පගාව

මොකද මහත්තයා මට එවපු රාජකාරී ලියුමේ පගාව

රුපියල් 1000ක් ගෙවන්න කියලා. ලියලා තිබුණේ

දැන් මහත්තයා ප්‍රසිද්ධියෙම පගාව ඉල්ලනවද..?

පිස්සුද හලෝ.. දැන් හැම දෙයක්ම ලියන්නේ කෙටියෙන් නේ

: රීක්ෂණ ගා: ස්තු : ශයෙන් කියල ලියල තියෙන්නේ

නිළධාරියා පැවසුවේ කපටි සිනහවකින් මුව සරසා ගනිමිනි.