උසම කන්ද.

Tuesday, March 27, 2012

උසම කන්ද.

ලංකාවේ උසම කන්ද මොකද්ද..?

ගුරුතුමිය විමසුවේ සිරිපාලගෙන්ය..

දන්නෙ නෑ ටීචර්..ඔහු කීවේය..

දවල් තිස්සෙම නටනවා

පාඩමකට ඇහුම්කන් දෙන්නෙ නෑ..

නගිනවා පුටුව උඩට..

ගුරුවරිය කෝපයෙන් කීවාය..

එතකොට ලංකාවේ උසම කන්ද පේනවද ටීචර්

සිරිපාල ඇසුවේ අහිංසකවය.