සුළු පැමිනිල්ල

Tuesday, March 27, 2012

සුළු පැමිනිල්ල

මොකද්ද පැමිනිල්ල..

සුළු පැමිනිලි අංශයට පැමිණි ජයන්තගෙන්

පොලිස් කොස්තාපල් ඇසුවේය..

සුළු ප්‍රශ්ණයක් සර් ජයන්ත කීවේය..

සුළු ප්‍රශ්ණයක් නම් පොලිසියට ආවේ ඇයි මිනිහෝ..

පොලිස් කොස්තාපල් කීවේ කොපයෙනි.

එහෙනම් මෙතන සුළු පැමිනිලි අංශය කියලා

ගහල තියෙන්නේ..

මොන බම්බුවකටද සර්..

ජයන්ත ඇසුවේ ඊටත් වඩා කෝපයෙනි