පනස් දහස.

Tuesday, March 27, 2012

පනස් දහස.

යුෂ්මතා ගෙයක් බිදලා රුපියල් ලක්ෂයක් ගත්ත නේද..?

විනිසුරු විත්ති කරුගෙන් විමසීය..

මොන බොරුද හාමුදුරුවනේ එතන තිබ්බේ රුපියල්

පනස්දිහයිනෙ..

විත්තිකරු කෝපයෙන් කීවේය.