වංගෙඩිය

Tuesday, March 27, 2012

වංගෙඩිය

විනිසුරු- යුෂ්මතිය තමන්ගේ විවාහක ස්වාමි

පුරුෂයාට මෝල් ගසකින් පහර දුන්නේ ඇයි..?

සැකකාරිය- ස්වාමීණි ඒ වෙලාවෙ වංගෙඩිය

උස්සගන්න බැරි උනා